Doanh nghiệp Logistics Việt ảnh hưởng bởi Covid 19 như thế nào?