So sánh hai loại vận đơn phổ biến – phân biệt MBL và HBL

So sánh hai loại vận đơn phổ biến – phân biệt MBL và HBL

bạn cần tìm hiểu về vận đơn? bạn cần phân biệt MBL và HBL? Posindonesia cung cấp thông tin khách hàng về MBL và HBL. Vận đơn là gì? Vận tải đơn là một chứng từ vận tải do người vận chuyển, hoặc thuyền trưởng (đường biển) hoặc đại lý của người vận chuyển ký phát […]